Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Serviciul de salubrizare

Directiva Cadru pentru deşeuri 75/442/EEC stabileşte un cadru pentru gestiunea deşeurilor pe teritoriul Comunităţii Europene. De asemenea defineşte anumiţi termeni , cum ar fi "deşeu", "recuperare" şi "depozitare" pentru a asigura o abordare uniformă în cadrul Uniunii Europene. Alte directive fac referire la deşeurile periculoase(91/689/EEC), la prevenirea şi controlul integrat al poluării(96/61/EC), la incinerarea deşeurilor(2000/76/EC);

Pentru România au fost elaborate două documente naţionale strategice: 1.Strategia de gestionare a deşeurilor şi 2. Planul naţional de management al deşeurilor.

Câteva dintre obiectivele strategice stabilite  prin Planul Naţional şi Strategia de Gestiune a Deşeurilor sunt de 1. asigurarea celor mai bune opţiuni pentru colectarea şi transportul deşeurilor în vederea unei mai bune recuperări şi depozitări finale ale acestora;2.asigurarea că sistemele de colectare şi transport de deşeuri servesc unui număr cât mai mare de generatori de deşeuri;3.asigurarea resurselor umane adecvate din punct de vedere numeric şi al calificării profesionale; 4.promovarea unui sistem de informare şi motivare pentru toţi factorii implicaţi;5.adoptarea şi dezvoltarea unui cadru instituţional şi structural adecvat pentru a îndeplini cerinţele legislative naţionale şi europene în domeniu.

Urmând aceste principii, precum şi cele definite în Programul Sectorial Operaţional pentru Mediu în anul 2006  fost elaborat prin programul ISPA, Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte în domeniul deşeurilor un Masterplan pentru judeţul Bistriţa – Năsăud; Aici au fost definite clar necesităţile, priorităţile şi constrângerile care le implică un sistem integrat al deşeurilor în zonă. 

Având în vedere că populaţia din mediul rural conform estimărilor va creşte cu 0,02%/an până în anul 2026 Comuna Feldru a demarat acest proces pe plan local pentru a răspunde cerinţelor enumerate.

A. Organizarea serviciului de salubrizare conform legislaţiei: Legea 326/2001, Ordonanţa 87/2001, Legea nr. 101/2006. Rezultate:
- 2 birouri dotate cu mobilier si infrastructura necesară pentru comunicare.  

B. Asigurarea colectării şi transferului deşeurilor solide din satele componente Feldru şi Nepos la gropile autorizate(conform Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 6 Nord –Vest intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 35/2007);Rezultate : 
- angajarea a 4 persoane: 1 responsabil de serviciu, 1 şofer maşină de salubrizare 2 muncitori. 
- colectarea după un grafic bine stabilit a deşeurilor solide din gospodăriile populaţiei cu maşină de salubrizare proprie .
- achiziţionarea a 400 coşuri de gunoi stradale şi montarea în locurile importante din comunitate.
- achiziţionarea a 770 pubele care sunt distribuite în gospodăriile populaţiei.   

C. Conştientizarea şi implicarea cetăţenilor comunei Feldru în activităţile de salubrizare;Rezultate:
- au avut loc campanii lunare de informare şi au fost distribuite pliante cu informaţii despre programul de salubrizare