Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

ANUNȚ licitație închiriere pajiști alpine (19.04.2024)

Teren în suprafață totală de 589 ha (compus din pajiști alpine), aparținând domeniului public al Comunei Feldru, situat în extravilanul comunei Maieru, având C.F. 27628, număr cadastral: 27628: în zona denumită Galați-Gura Plaiului: 185 ha, în zona denumită Tomnatic: 94 ha, în zona denumită Izvorul Laptelui: 205 ha, și situat în extravilanul comunei Coșna: în zona denumită Munceii Înșirați: 105 ha, având C.F. 30951, 30953, 30955, 30961, numere cadastrale: 30951, 30953, 30955, 30961 (Nr. 3075 din 28.03.2024)
3/28/2024
Anunt licitatie inchiriere pasuni alpine Feldru BN 28.03.2024.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Feldru, cu sediul în comuna Feldru, nr. 186, județul Bistrița-Năsăud, telefon 0263/374.339, fax 0263/374.301, e-mail: primaria@feldru.ro, cod fiscal 4427048.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren în suprafață totală de 589 ha (compus din pajiști alpine), aparținând domeniului public al Comunei Feldru, situat în extravilanul comunei Maieru, având C.F. 27628, număr cadastral: 27628: - în zona denumită Galați-Gura Plaiului: 185 ha, - în zona denumită Tomnatic: 94 ha, - în zona denumită Izvorul Laptelui: 205 ha, și situat în extravilanul comunei Coșna: în zona denumită Munceii Înșirați: 105 ha, având C.F. 30951, 30953, 30955, 30961, numere cadastrale: 30951, 30953, 30955, 30961. Închirierea se face conform caietului de sarcini, H.C.L. Feldru nr. 17/20.03.2024 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Comunei Feldru.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul Comunei Feldru, comuna Feldru, nr. 186, județul Bistrița-Năsăud.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/exemplar, ce se achită în numerar la Casieria Comunei Feldru.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.04.2024, ora 12.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19.04.2024, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Feldru, comuna Feldru, nr. 186, județul Bistrița-Năsăud.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.04.2024, ora 11.00, la sediul Comunei Feldru, comuna Feldru, nr. 186, județul Bistrița-Năsăud.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bistrița-Năsăud - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, municipiul Bistrița, Str. Alba Iulia, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, telefon: 0263.213.528, fax: 0263.231.509, e-mail: trbn@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28/03/2024.