Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite

ANUNȚ CONCURS INSPECTOR CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (Compartimentul financiar-contabil) - 11.01.2021 (proba scrisă), 13.01.2021 (interviul)

Primăria comunei Feldru, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului financiar-contabil.
2020-12-10
Anunt concurs functie publica Compartiment financiar -contabil.pdf
Anunt concurs functie publica Compartiment financiar -contabil.docx
Model adeverinta vechime si studii.pdf
Model adeverinta vechime si studii.docx
Model Fisa postului.pdf
Model Fisa postului.docx
Anexa 3 Formular de inscriere concurs.pdf
Anexa 3 Formular de inscriere concurs.docx
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

ANUNȚ

Nr.9532 din 10.12.2020

Primăria comunei Fedru, județul Bistrița - Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de Inspector , clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului financiar-contabil;

Postul este cu normă întreagă de muncă pe perioadă nedeterminată, durata timpului de muncă fiind de 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână.

Înscrierile se fac la sediul primăriei comunei Feldru în termen de 20 zile de la data apariției anunțului respectiv până în data de 30.12.2020

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 ianuarie 2021 ora 10 proba scrisă
 • 13 ianuarie 2021 ora 10 interviul

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăria comunei Feldru, nr.186, telefon 0263374339, fax 0263374310, email primariafeldru@yahoo.com, persoana de contact: Mureșan Grigore, Consilier superior achiziții publice.

Cerințe pentru susținerea concursului

Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind recrutarea funcționarilor publici:

 • Formular de înscriere
 • Curriculum vitae, model comun european
 • Copia actului de identitate
 • Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări
 • Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
 • Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
 • Cazier judiciar
 • Declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia
 • Actele de stare civilă(pentru cei care și-au schimbat numele)

Cerințele specifice pentru ocuparea funcției publice de Inspector , clasa I, grad profesional principal sunt:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice: minim 5 ani

Concursul va consta în:

 • Probă scrisă
 • Interviu

Bibliografie:

 • Constituția României, republicată
 • Titlul I și II ale părții a VI-a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratamentul între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată cu următoarele titluri: TITLUL I Dispoziţii generale, TITLUL IX Impozite şi taxe locale, TITLUL X Impozitul pe construcţii,

.

Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților prin publicarea pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numele, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit de o declarație pe propria răspundere, în acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită în mod expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Primar,
Țiolan Grigore